Projekt pre spisovateľov, grafikov, čitateľov
Amatérske príbehy
Email: amaterskepribehy@gmail.com

 
Knihy 
KEAVAD
slide_homepage_tablet.jpg
Výskumné centrum
Žilinskej univerzity v Žiline
„VÝSKUM PRE ĽUDÍ“
Po prvýkrát som si o výskumnom centre prečítala spolu s vedeckým parkom. Téma ma samozrejme zaujala a nie len preto, lebo sa písalo o doprave. Som predsa z fakulty PEDAS, treba sa informovať, pokiaľ sa jedná o tému dopravy. A tak som sa teda rozhodla prijať túto výzvu. Prečo výzvu? Pretože i keď ma zaujíma odbor dopravy veľa som toho z článku nepochopila. A preto som kontaktovala pána docenta Branislava Hadzimu, ktorý mi zodpovedal pár mojich zvedavých otázok. Tak poďme na to.

1. Môžete čitateľom priblížiť o čom je Výskumné centrum?
Je nová organizačná zložka Žilinskej univerzity v Žiline. Je to inštitúcia , ktorá sa má zaoberať transférom technológii do aplikovaného výskumu, teda hlavným zameraním tohto Výskumného centra je realizovať výskum, či už základný, ale najmä aplikovaný výskum pre priemyselnú prax až konečného spotrebiteľa. Našou ambíciou je realizovať „Výskum pre ľudí“.

2. Aké oblasti bude Výskumné centrum zastrešovať?
Výskumné centrum sa bude zaoberať hlavne oblasťami takého výskumu, v ktorých sme lídrami v rámci SR, a v ktorých máme veľmi dobré postavenie v rámci celého európskeho priestoru. Budeme zameraní na oblasť výskumu dopravnej infraštruktúry, výskumu materiálov pre dopravné prostriedky a materiálov pre dopravnú cestu. Jednou z oblastí, dosť veľkou, je výskum riadenia a navrhovanie inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií.

3. Na akom princípe bude fungovať Výskumné centrum? Vzhľadom na to, že študent príde s myšlienkou resp. projektom, čo bude nasledovať ďalej?
Máme dve aktivity Výskumného centra, a to Regionálne centrum a Inkubátor. Všetko závisí od toho, čo vlastne ten daný človek potrebuje, teraz sa nebudeme obmedzovať na študentov. To môže byť v podstate ktokoľvek, ale študenti budú mať prednostný prístup, pretože sme súčasťou Žilinskej univerzity.
Regionálne centrum: Základom je myšlienka, ktorá ma charakter výskumu. Tu sa rieši komunikácia s okolitým svetom. Študent ponúkne svoju myšlienku, a na základe stretnutí s ďalšími predstaviteľmi Výskumného centra, sa môžu vytvoriť podmienky pre realizáciu jeho nápadu. Zaradíme ho do výskumnej skupiny. Ten nápad bude jeho a doslova priradíme k tomu riešeniu viacero ľudí. Ak samozrejme bude schopný realizovať výskum samostatne resp. v skupine dvoch ľudí, môže na ňom pracovať samostatne. Naším cieľom je vytvoriť také podmienky pre realizáciu menších projektov, aby sme ich v budúcnosti dokázali financovať z vnútorných zdrojov Výskumného centra. Ak pôjde o väčšie projekty, tak samozrejme bude cieľom uchádzať sa o výskumné projekty či už z rámcových štruktúr v SR alebo v rámci celej EÚ. Tam Výskumné centrum vie podať pomocnú ruku pre začínajúcich výskumníkov tak, že prikryje ich výskum, pretože tieto inštitúcie požadujú garanciu výstupov, vedeckej práce, a práve preto zamestnanci Výskumného centra spolupracujú so študentmi a inými ľuďmi z vonku, vedia podať projekt a potom je to už len na dohode medzi nimi, ako sa bude samotný projekt realizovať.
Inkubátor: Je využívaný vtedy, keď je projekt v takej fáze rozpracovania, že môže vytvárať nejaký komerčný podnik. My vieme poskytnúť priestor, zázemie pre vytvorenie firmy, ktorá bude vybudovaná pod záštitou Žilinskej univerzity, ale počase sa musí osamostatniť, a je vlastníctvom tvorcu myšlienky, projektu.

4. Budú nejaké podmienky, kto môže a nemôže využiť Výskumné centrum?
Takéto podmienky nikdy nebudú. Ide tu len o reálnosť projektu, nápadu, či myšlienky. Podmienky chceme realizovať tak, aby sa mohli výskumu zúčastniť všetci študenti.

5. Odkiaľ má Žilinská univerzita financie na výstavbu Výskumného centra?
Je zriadené na základe získaného projektu, ktorý má rovnocenný názov Výskumne centrum Žilinskej univerzity a prostriedky na financovanie boli získané v minulom roku v súťaži medzi ostatnými univerzitami a výskumnými inštitúciami v SR.

6. Ktoré odbory budú v zastúpení vo Výskumnom centre?
My vytvárame podmienky tak, aby sa výskumu mohol zúčastniť ktorýkoľvek zo študentov, ktorýkoľvek doktorand v rámci Žilinskej univerzity. Vzhľadom na to, že budujeme dve takéto inštitúcie, aj Univerzitný vedecký park, tak sme v rámci týchto dvoch inštitúcii urobili široký prierez výskumu a niektorý výskum pripadol Vedeckému parku a niektorý Výskumnému centru. Tak ako som povedal, dopravná infraštruktúra, materiály na dopravné cesty a dopravné prostriedky a inteligentné budovy zapadajú do portfólia Výskumného centra. Je to teda prednostne určené pre študentov Stavebnej fakulty, Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechnickej a riadenia, a čiastočne aj Fakulty PEDAS. Samozrejme nebránime sa spolupráce so študentmi aj z iných fakúlt, napr. máme tam možnosť spolupracovať aj s Fakultou humanitných vied, máme tam priestor na spoluprácu s Fakultou špeciálneho inžinierstva.
Osobným kontaktom vieme určiť, či daná myšlienka sa viac uplatní vo Výskumnom centre alebo Vedeckom parku.

7. Vieme, že sa Výskumného centra budú hlavne zúčastňovať študenti postdoktoranského štúdia. Čo bude so študentmi nižších ročníkov?
V súčasnosti pripravujeme aj rôzne podmienky preto, aby sa výskumu realizovaného v rámci Výskumného centra mohli zúčastniť aj študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Samozrejme prednostne ide o výskum resp. o vedeckú činnosť. Spolupráca so študentmi je určená pre študentov 3. stupňa, teda doktorandského štúdia, okrem toho vytvárame podmienky aj pre študentov nižších stupňov. Samozrejme najmä inžinierskeho alebo magisterského štúdia, kedy sa vytvárajú podmienky pre riešenie rôznych výskumných a inžinierskych problémov, kedy sme schopní ponúknuť unikátnu výskumnú infraštruktúru pre týchto študentov pri riešení napr.: ich diplomových prác a samozrejme dizertačných prác, a v tomto máme ambíciou spolupracovať s fakultami Žilinskej univerzity a vzájomne poskytovať výskumnú infraštruktúru. V súčasnosti v rámci Výskumného centra už pracuje niekoľko doktorandov, ale aj niekoľko študentov inžinierskeho štúdia a máme zamestnaných aj niekoľko študentov bakalárskeho štúdia, ktorí najmä pomáhajú pri získavaní informácií pre ďalšie financovanie projektov, ktoré by vedeli vtiahnuť viacero študentov do výskumu a vývoja. Študenti či už inžinierskeho alebo doktorandského štúdia majú veľmi vysoké ambície čo je pre nás výhodou, pretože prinášajú nové myšlienky a my im chceme, za pomoci skúsenejších výskumníkov, vytvoriť podmienky na to, aby sme dotiahli ich myšlienky do aplikovanej formy, či už pre priemyselnú prax alebo obyčajný život.

8. Odkiaľ študenti budú čerpať financie na svoje projekty?
Pracujeme na príprave spôsobu financovania, chceli by sme vytvoriť podmienky pre vytvorenie štipendijného fondu, aby mohli na tom študenti pracovať. Vieme v prípade aplikovateľných myšlienok študentov už teraz zaradiť do riešiteľských kolektívov, kedy ich prijmeme do pracovného pomeru a stanú sa zároveň aj na čiastočný úväzok pracovníkmi Žilinskej univerzity. Pracujú priamo na výskumných projektoch. Chceme ale pre budúcnosť dbať na to, aby mohli pracovať v rámci týchto projektov resp. výskumných úloh naozaj ako študenti. Táto legislatíva v rámci SR ešte nie je pripravená, ale chceme pripraviť tie podmienky na to, aby študent nemusel byť zamestnancom, ale aby na tom projekte pracoval ako študent.

9. S akými inštitúciami bude Výskumné centrum spolupracovať?
Na vnútornej báze to znamená na Žilinskej univerzite v podstate so všetkými fakultami, ale aj s ostatnými organizačnými zložkami, ako sú napr. ústavy. Okrem toho pracujeme na tom, aby bolo Výskumné centrum zaradené do Asociácie výskumných centier v rámci EÚ. Úzko spolupracujeme s niektorými univerzitami v rámci EÚ a samozrejme najväčšia spolupráca je v rámci českých univerzít. Pripravujeme, resp. už spolupracuje s univerzitou napr. Miláne a v iných. Samozrejme spolupracujeme s univerzitami v rámci SR.

10. Aké výhody plynú z umiestnenia Výskumného centra v areále školy?
Výhodami je hlavne prepojenosť na ostatný výskum, ktorý je realizovaný na fakultách, a v rámci ktorého sú aj študenti neoddeliteľnou súčasťou, to znamená, že nebudeme odtrhávať výskum a realizovať ho v iných priestoroch, ale v podstate je obrovskou výhodou to, že môžeme integrovať výskum v rámci areálu Žilinskej univerzity, čo nám vytvára obrovskú výhodu aj oproti iným univerzitám, že nie je problém v krátkom čase realizovať viacero výskumných úloh.

11. Aká bude presná pozícia centra?
Vieme presne, kde sa bude Výskumné centrum nachádzať. V tomto čase je už záverečné konanie na dodávateľa stavby. Ako je vchod do lesoparku, a pred ním je parkovisko, tak na druhej strane cesty je obrovský trávnatý trojuholník. Tam bude postavená budova Výskumného centra.

12. Ako dlho potrvá výstavba?
Je predpoklad, že výstavba bude trvať 1 rok. To znamená, že v niekedy v marci až v máji bude výstavba ukončená. Samozrejme, že výskum už prebieha.
15.05.2014 20:30:20
simakristoficova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one